Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

laters
6651 7603 390
Reposted fromrisky risky viaazazel azazel
laters
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
6935 5b24 390

Bardarbunga, Iceland

Reposted fromslappys slappys viaazazel azazel
laters
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaazazel azazel
laters
2472 ea92 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
laters
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaazazel azazel
laters
4065 84a3 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel

October 30 2018

laters
Reposted fromshakeme shakeme
laters
0616 09c0 390
Reposted fromkokosowas kokosowas viacasanovared casanovared

October 24 2018

5926 2189 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
laters
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
laters
laters
8159 0894 390
Reposted frompszpsz pszpsz viairmelin irmelin
laters
8597 000c 390
Reposted frompszpsz pszpsz viairmelin irmelin
laters
1079 1795 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viacolorful colorful
laters
7616 8d25 390
Reposted fromfungi fungi viacolorful colorful
laters
6850 a88e 390
laters
9882 2bba 390
Reposted frommangoe mangoe viaMigotliwa Migotliwa
laters
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viaplugss plugss
laters
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl