Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

laters
Reposted frommayamar mayamar viaznikajac znikajac

July 14 2018

laters
7109 1188 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
laters
8492 674e 390
laters
laters
2202 3754 390
Reposted fromministerium ministerium viaoutofmyhead outofmyhead
laters
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
laters

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viaAvinashi Avinashi
laters
6151 e28d 390
Reposted frombirke birke viaoutofmyhead outofmyhead
laters
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
laters
3949 530c 390
Reposted fromkaha kaha viairmelin irmelin
laters
#nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viairmelin irmelin
laters
5759 880f 390
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
laters
Black sea
laters
laters
laters
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 04 2018

laters
Stephen King w jednej ze swoich książek napisał: nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy. Nie wiem której nocy u mnie zerwały się te myśli, ale do teraz nie potrafię ich złapać i uwiązać.
Wiem, że dzisiejszej nocy zbierają już swoje żniwo.
Reposted fromcorvax corvax viablackheartgirl blackheartgirl
laters
laters
0137 cd72 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl