Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

5742 eea8 390
laters
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viahardbitch hardbitch
laters
9449 ec24 390
"Osoby o dużych zdolnościach refleksyjnych są nie tylko świadome natury stanów umysłu np. wiedzą, że nie można w pełni siebie poznać ani zrozumieć, ale także podejmują świadomy wysiłek, żeby rozpoznać stany umysłowe innych, potrafią sensownie uzasadnić czyjeś zachowania ich przekonaniami, uczuciami lub pragnieniami. Takie osoby wiedzą, że stany umysłu się zmieniają - wczorajsze uczucia dziś mogą być inne a przekonania nabyte w dzieciństwie mogą w dorosłości zostać poddane rewizji."
Peter Fonagy
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaazazel azazel
laters
Często mijamy się z tym,
Czego moglibyśmy chcieć,
Czegoś szukamy.
Mimo, że to właśnie tutaj jest.
Wciąż nowe rany i plany.
Jak nie chcieć więcej ?
Doceńmy więc to, co mamy.
To najważniejsze.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
laters
2981 65a2 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viabookart bookart
laters
8746 f041 390
laters
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viairmelin irmelin
laters
7163 7020 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
laters
0837 a761 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
4258 d982 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin
laters
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viairmelin irmelin
laters
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
laters
0594 370b 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
3772 98d3 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
laters
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
laters
laters
4461 6bd0 390
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
laters
7370 a7ff 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl